Datum:                                26-06-2018

Versie:                                  1.1

Opgesteld door:               Arjan Heikoop (secretaris) en Mark van Winkelen (voorzitter)

Bepalingen

Dit reglement wordt opgesteld door het bestuur van CRK Soli Deo Gloria. Wijzigingen hierop kunnen worden ingediend door koorzangers of bestuursleden en zullen worden besproken tijdens de bestuursvergadering. Het bestuur beslist of wijzigingen al dan niet worden doorgevoerd. Het reglement is een aanvulling op de statuten van Stichting CRK Soli Deo Gloria, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 69694230.

Artikel 1 – Toetreding koorzangers

Als een persoon koorzanger wil worden, mag de persoon gratis drie repetities bijwonen en moet daarna een keuze maken om al dan niet koorzanger te worden. Hiermee geeft de koorzanger ook zich te houden aan het geven van de bijdrage voor koorzangers zoals verwoord in artikel 2.

Bij toetreding ontvangt de koorzanger een muziekmap van het koor. Deze map blijft eigendom van het koor en moet worden ingeleverd als de koorzanger aftreedt. Als de map dan niet kan worden ingeleverd of de map is niet meer bruikbaar, zal dit in rekening worden gebracht bij de koorzanger. De kosten voor een map bedragen €10.

Artikel 2 – Bewaring gegevens koorzangers

Van de koorzangers worden gegevens zoals adres, mailadres en telefoonnummer opgeslagen, ten einde deze gegevens te gebruiken voor de communicatie over repetities en concerten, factureren van bijdrages en verder alle vormen van communicatie die voor het goed functioneren van het koor nodig zijn.

De gegevens worden elk jaar aan het begin van het nieuwe seizoen (september) gecontroleerd door de koorzanger en desgewenst gewijzigd.

Artikel 2 – Bijdrage koorzangers

De bijdrage van de koorzangers wordt in twee termijnen per kalenderjaar gefactureerd bij de koorzangers. Hierbij kan een vrijwillige bijdrage voor de lief & leed commissie bij gerekend worden. Ook kunnen hier eventuele andere kosten bij opgeteld of van afgetrokken worden.

De bijdrage bedraagt €50,- per persoon per kwartaal. Voor studerenden of werkzoekenden is dit bedrag vastgesteld op €35,-.

Artikel 3 – Borging en verhoging koorkwaliteit

Bij koorzangers jonger dan 50 jaar worden tweejaarlijkse stemtesten en motivatiegesprekken afgenomen. Bij koorzangers ouder dan 50 jaar wordt dit jaarlijks afgenomen. De stemtesten worden afgenomen door dirigent en begeleider. De motivatiegesprekken worden afgenomen door dirigent of begeleider, de voorzitter en een ander bestuurslid. Uit deze twee onderdelen volgen, indien nodig, adviezen om de persoonlijke ontwikkeling van de koorzanger te bevorderen. Hierbij wordt per geval bekeken hoe het koor kan bijdragen in de ontwikkeling van de koorzanger en hoe de koorzanger kan bijdragen aan de ontwikkeling van het koor.

Artikel 4 – Financiën

De financiën worden beheerd door de penningmeester. Aan het eind van elk kalenderjaar wordt de jaarrekening opgesteld door de penningmeester en gecontroleerd door tenminste twee koorzangers,

niet zijnde een bestuurslid, welke het bestuur daarvoor geschikt acht.

Elk jaar wordt een globaal overzicht van de financiën gepresenteerd aan de koorzangers.

Artikel 5 – Repetities

Elke donderdagavond, mits niet vallende in een vakantie of op een christelijke feestdag, wordt er gerepeteerd in het Hoornbeeck College te Kampen van 19.45 – 21.45 uur. Er dient door de koorzangers een aanwezigheidspercentage van 80% te worden nagestreefd. Deze aanwezigheid wordt bijgehouden door het bestuur. Indien een koorzanger minder dan 80% aanwezig is, wordt de koorzanger, afhankelijk van de omstandigheden, hierop aangesproken door het bestuur.

Artikel 6 – Concerten

Het koor streeft er naar meerdere concerten per jaar te organiseren, waarvan minimaal één concert in eigen regio. De jaarplanning voor repetities en concerten wordt vastgesteld door het bestuur. Het organiseren van concerten, al dan niet in eigen beheer, wordt door het bestuur gedaan.

Artikel 7 – Repertoire

Het repertoire wordt vastgesteld door dirigent en begeleider. Er wordt door het bestuur regelmatig geïnventariseerd wat de wensen zijn van de koorzangers in deze.

Indien nodig worden stukken aangeschaft door het bestuur en blijven eigendom van het koor. In sommige gevallen kunnen de koorzangers geadviseerd worden bladmuziek aan te schaffen, deze blijft dan eigendom van de koorzangers.

Artikel 8 – Sponsorcommissie

De sponsorcommissie bestaat uit ten minste twee koorzangers, niet een bestuurslid, en de penningmeester. De sponsorcommissie draagt zorg voor het leggen en onderhouden van contacten met sponsoren in de breedste zin van het woord. De sponsorcommissie streeft ernaar de kosten van concerten door middel van bijdrages van derden te dekken.

Artikel 9 – Lief- en leedcommissie

De lief- en leedcommissie bestaat uit twee koorzangers, niet een bestuurslid. De commissie draagt zorg voor alle gebeurtenissen binnen het kader van lief en leed in de breedste zin van het woord. Als er sprake is van lief of leed is het gewenst dat de koorzanger het bestuur of de commissieleden informeert. De commissie draagt ook zorg voor de invulling van het eindeseizoensfeest, al dan niet ondersteunt of vervangen door koorzangers.

Artikel 10 – Koorkleding

De koorkleur is uitgesplitst voor de heren en de dames. De heren, inclusief de dirigent en begeleider, dragen een zwart pak met een wit overhemd zonder stropdas of strik. De dames dragen zwart.

Aldus opgesteld op 26 juni 2018,

Bestuur CRK Soli Deo Gloria